20200610_185328 cut

*此醫療人員是獨立看診, 非受僱於Century Chiropractic Clinic Inc 

如需預約, 請致電 604 761 3469

療程費用 (含GST)

30 分鐘按摩    $85 

45 分鐘按摩    $105  

60 分鐘按摩    $130

75 分鐘按摩    $160

90 分鐘按摩    $190

Kris Maludzinski, RMT

(英文/波蘭語)

看診時間                              看診地點

          9AM - 7PM              東區診所

週二          1 PM - 7PM              東區診所

週三          12 PM - 7PM            東區診所

          9AM - 7PM              東區診所

          11AM - 2PM             東區診所

五/日     休診

療程費用

60 分鐘按摩          $130 + 5% GST

75 分鐘按摩          $160 + 5% GST

90 分鐘按摩          $190 + 5% GST

註冊按摩治療

盧豔雯 (Yvonne Lu)

(普通話/英文/粵語)

看診時間                              看診地點

週日     10AM - 6PM                西區診所

週六     10AM - 6PM                東區診所

療程費用

60 分鐘按摩          $130 + 5% GST

75 分鐘按摩          $160 + 5% GST

90 分鐘按摩          $190 + 5% GST

溫媛如 (Judy Wen)

(普通話/英文)

看診時間                              看診地點

週二       1PM - 6PM                 東區診所

週三     10AM - 5PM                 東區診所

週日     10AM - 5:30PM            東區診所

Jeannie Yip, RMT

(普通話/英文/粵語)

看診時間                              看診地點

週一                                          東區診所

週五                                          東區診所

*此醫療人員是獨立看診, 非受僱於Century Chiropractic Clinic Inc 

如需預約, 請致電 604 324 3900

 

 

療程費用 (含GST)

30 分鐘按摩    $65 

45 分鐘按摩    $94  

60 分鐘按摩    $120

RMT 註冊按摩治療

 

註冊按摩治療的目的為使用手法技巧按摩身體軟組織及關節。讓受傷部位復建,減輕疼痛,保持身體活力,並改善身體機能。按摩師首先通過仔細評估患者的身體情況,以油壓或指壓來放鬆改善因肌肉過度使用及慢性疼痛病徵所引起的不適。​